Algemene Voorwaarden van Bliss Academy, gevestigd te Utrecht

(KvK nr. 30273961)

 

Algemene Voorwaarden van Bliss Academy, gevestigd te Utrecht

Versie geldig vanaf augustus 2021 

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bliss Academy.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Na het verstrijken van de looptijd kunnen de rechten voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden wijzigen.

1.3 De voorwaarden van anderen worden niet door Bliss Academy erkend. Tenzij dit schriftelijk overeengekomen is.

1.4 Bliss Academy garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in de omschrijving vermelde specificaties.

 

  1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bliss Academy bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (bij overmacht zoals ziekte of emailstoringen), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Uitzondering hierop vormen cursussen en workshops die sowieso pas op een later tijdstip beginnen. In het geval dat een cursus of workshop op een later tijdstip begint en/of beschikbaar is, zal dit uitdrukkelijk vermeldt worden op de website.

2.3 Aan de leveringsplicht van Bliss Academy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bliss Academy geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 De levering van bonus-programma’s die soms bij een training worden aangeboden als gratis cadeau, zal op een later tijdstip plaatsvinden. Namelijk nádat de termijn voor het herroepingsrecht is verstreken. (Zie punt 4).  Maar altijd binnen 3 maanden nadat de klant de bestelling voor de betreffende dienst heeft geplaatst.

 

  1. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW (21% voor diensten, 6% voor goederen). Tenzij anders vermeld.

 

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

Diensten zoals een eenmalige online workshop of coaching kunnen onder geen beding worden geruild.

4.1 Koop je een dienst die langer duurt dan veertien dagen? Bijvoorbeeld een online training van 3 of 9 weken? Dan heb je 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je de dienst hebt besteld.

Wel betaal je voor de periode dat je de dienst al hebt gebruikt. Volg je bijvoorbeeld een training van 9 weken en besluit je te stoppen nadat je 1 module van de training hebt ontvangen? Dan komt 1/9e van het totaalbedrag (dat jij hebt betaald voor de training) voor jouw rekening. Om gebruik te maken van deze zichttermijn, stuur je binnen deze genoemde termijn een mail naar info@blissacademy.nl met daarin het rekeningnummer waarop je het bedrag teruggestort wilt krijgen.

4.2 Het resterende gedeelte krijg je binnen 30 dagen teruggestort op jouw rekening.

4.3 Nadat het herroepingsrecht is verstreken, is teruggave van het bedrag niet mogelijk. Ongeacht de reden.

 

  1. Annulering

5.1 Voor diensten die nog niet geleverd zijn (bijvoorbeeld als een training op een later tijdstip ingaat) gelden dezelfde regels als beschreven bij punt 4.

5.2 Afspraken voor een persoonlijk (online) coachingsgesprek vormen hierop een uitzondering. Deze afspraken mag je tot 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos afzeggen. Afspraken die je korter dan 24 uur van te voren afzegt, worden voor 100% in rekening gebracht.

5.3 Annuleringen kunnen worden doorgegeven via info@blissacademy.nl Je ontvangt een bevestiging van je annulering en indien van toepassing (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.

5.4 Nog aan te vangen online cursussen zijn altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan de cursus komen te vervallen. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld of er wordt gezorgd voor vervanging van de docent.

 

  1. Gegevensbeheer

6.1 Indien je een bestelling plaatst bij Bliss Academy, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bliss Academy. Bliss Academy houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 Bliss Academy respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.

6.3 Bliss Academy maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

 

  1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Bliss Academy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Bliss Academy gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Bliss Academy kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

  1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Bliss Academy en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Bliss Academy op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Bliss Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

  1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bliss Academy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Bliss Academy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bliss Academy alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Bliss Academy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bliss Academy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Bliss Academy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Bliss Academy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade op lichamelijk e/o psychisch gebied, of op ander medisch gebied. Bliss Academy vervangt geen reguliere geneeswijze.

11.2 Bliss Academy is niet aansprakelijk voor andere persoonlijke opgelopen schade, zoals bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen.

 

12. Geheimhouding

12.1 Klant is verplicht tot geheimhouding van de verstrekte inloggevens zoals links, gebruikersnaam en wachtwoorden. Bij onrechtmatig gebruik behoudt Bliss Academy zich het recht voor om het account te verwijderen en/of de wachtwoorden te wijzigen.

12.2 Online cursussen en workshops mogen, zonder schriftelijke toestemming nooit publiekelijk worden vertoond en/of worden doorverkocht aan derden.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bliss Academy en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestingingsplaats van Bliss Academy, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Bliss Academy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de volgende gegevens:
KVK-NUMMER EN BTW-NUMMER
KvK nr. 30273961 BTW nr. NL 1558.91.789.B01